Nguyễn TiếnThành

Lượt xem: 743

Hiện anh Nguyễn TiếnThành đang đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng (Chief Accountant) của FPT Software Hà Nội, thực thi các nhiệm vụ: Phụ trách hệ thống kế toán quản trị; chuẩn bị báo cáo tài chính và báo cáo kế toán khác cho kiểm toán viên, HĐQT, cán bộ thuế,…; kiểm soát thuế; chuyển đổi các báo cáo chi nhánh ở nước ngoài theo tiêu chuẩn kế toán Việt Nam; đảm bảo hệ thống kế toán phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định thuế. Anh Thành đã có 10 năm gắn bó với nghề của những con số, khi thì tại FPT Software, lúc thì tại Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội. Trước khi lấy bằng MiniMBA, anh Nguyễn Tiến Thành đã sở hữu bằng Cử nhân chuyên ngành Kế toán, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Tham gia mentoring các môn thuộc Chứng chỉ 6.